Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Wiodącym produktem sklepu modnedonice.pl są donice. Bazowym kolorem donic jest kolor biały. Donice wykonywane  w innych kolorach  (nie będące  białymi), donice betonowe, donice drewniane, jak i  pozostające w ofercie sklepu modnedonice.pl produkty nie będące donicami, są wykonywane na specjalne zamówienie i nie podlegają prawu odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zmianami)

Wyrób donic w innych kolorach nie wpływa w żaden sposób na czas realizacji zamówienia. Prosimy o przemyślane zakupy.

Jeżeli zakupili Państwo donicę w kolorze białym i chcą odstąpić od umowy to w pierwszej kolejności należy zgłosić chęć zwrotu za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@modnedonice.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
MBGM Sp. z o.o.
ul. Trzech Króli 28
Wilkszyn 55-330
KRS: 0000885531
NIP: 9131630580
Do tego celu można wykorzystać gotowy szablon wiadomości znajdujący się na końcu tej strony oraz w regulaminie sklepu. Nasz pracownik z pewnością skontaktuje się z Państwem aby pomóc we wszystkich formalnościach.

Następnie należy starannie zapakować paczkę, aby donice nie ucierpiały podczas transportu (najlepiej wykorzystać do tego oryginalny karton i folie ochronne).

W zwracanej paczce powinien się znaleźć paragon oraz formularz odstąpienia od umowy (z własnoręcznym podpisem).

Zwracany towar powinien być dostarczony do sklepu modnedonice.pl w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu.

REKLAMACJE

Jeżeli towar jest wadliwy lub uszkodzony należy skorzystać z procedury reklamacji. Reklamacje prosimy składać w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres sklep@modnedonice.pl lub pocztą tradycyjną na adres: MBGM Sp. z o.o., ul. Trzech Króli 28, Wilkszyn 55-330

Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez kuriera w Państwa obecności. Paczka pozostaje u Państwa aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Dla bezpieczeństwa sugerujemy utworzyć kopię protokołu szkody aby zabezpieczyć się na wypadek gdyby np.: reklamowany towar zaginął na poczcie. Brak protokołu szkody oznacza żmudną i długotrwałą walkę z Kurierem co w praktyce oznacza, że protokół szkody jest niezbędny do szybkiego rozpatrzenia wniosku o reklamację.

WAŻNE: Drogi Kliencie pamiętaj, że zawsze masz prawo rozpakować towar w obecności kuriera i sprawdzić stan przesyłki!

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni (konsument) lub 30 dni (podmiot nie będący konsumentem)  roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Będzie rozpoznawana w zakresie zgłaszanych żądań Klienta, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących tj w szczególności ustawy  z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.) i Kodeksu cywilnego.

RODZAJE ŻĄDAŃ REKLAMACYJNYCH KONSUMENTÓW (w tym osób fizycznych, zawierających umowę  bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą , gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  przez nią działalności gospodarczej , udostępnionego  na podstawie przepisów o CEIDG . Dla celów tego rozdziału pojęcie „Konsument” obejmuje obie w/w kategorie podmiotów):

 

W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia na zasadach określonych poniżej:

 

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

6. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie w sytuacji, gdy:

 

  • przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową  poprzez naprawę lub wymianę;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do wymiany lub naprawy
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

9. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

MBGM Sp. z o.o.
ul. Trzech Króli 28
Wilkszyn 55-330
KRS: 0000885531
NIP: 9131630580
modnedonice.pl
sklep@modnedonice.pl

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość, której przedmiotem  jest  (oznaczyć produkt):


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


Imię i nazwisko konsumenta


Adres konsumenta

Numer zamówienia

Numer faktury

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać wpłacona należność:


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.